INFORMACJE O PROJEKCIE


Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie przystąpił w 2016 roku do termomodernizacji swojej siedziby przy ul. Narutowicza 26 A w Działoszynie.

Projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków.

Całkowita wartość projektu: 1 030 132,11 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 656 503,55 zł

Bezpośrednim celem projektu jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Miasta i Gminy Działoszyn oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zrównoważony rozwój lokalnej infrastruktury kultury oraz:

• Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych,
• Zmniejszenie energochłonności budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków,
• Wkład w realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Działoszyn,
• Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie możliwości podejmowania różnych działań mogących przyczynić się do eliminacji lub znacznego ograniczenia źródeł powstawania zwiększonego zapotrzebowania na energię.

Przedmiotem projektu jest głęboka (kompleksowa) termomodernizacja Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Działoszynie, w tym:

1. Przebudowa kotłowni opalanej węglem kamiennym na kotłownię opalaną gazem ziemnym wysokometanowym,
2. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania (C.O.) i ciepła technologicznego (C.T.),
3. Przebudowa wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej, polegająca na wymianie istniejących urządzeń wentylacyjnych na nowoczesne,
4. Termomodernizacja przegród zewnętrznych budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

Planowane efekty realizacji projektu:

• Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych,
• Zmniejszenie energochłonności budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków.

Działania te w sposób bezpośredni wpłyną na ochronę i poprawę jakości środowiska. W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie możliwości podejmowania różnych działań mogących przyczynić się do eliminacji lub znacznego ograniczenia źródeł powstawania zwiększonego zapotrzebowania na energię, co będzie sprzyjało propagowaniu wśród społeczności lokalnej zrównoważonego rozwoju.