Termomodernizacja - Ogłoszenia


ZAKOŃCZENIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
MIEJSKO - GMINNEGO DOMU KULTURY W DZIAŁOSZYNIE


W połowie września 2017 roku zakończyły się prace, związane z termomodernizacją budynku Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Działoszynie przy ul. Narutowicza 26 A. Projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynku Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Działoszynie”. został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Całkowita wartość projektu wynosiła 1 030 132,11 zł

Tutaj dostępna jest cała treść informacji ...


Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.pl
Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie przystępuje w 2016 roku do termomodernizacji swojej siedziby przy ul. Narutowicza 26 A w Działoszynie.

Projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków

Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.plDziałoszyn 11.08.2017 r.

Ogłoszenie Dyrektora Miejsko-Gminnego Domu Kultury

W związku z zamiarem nabycia tablicy informacyjnej o wymiarach 80 cm x 120 cm, wykonanej z aluminiowej płyty kompozytowej z wypełnieniem polietylenowym, zamocowanej na konstrukcji z profili stalowych, Dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na wykonanie dostawy z montażem wyżej opisanej tablicy.
Tablica informacyjna dotyczy realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie”. Przykładowa treść tablicy opisana jest w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Ostateczna treść merytoryczna tablicy zostanie przekazana Wykonawcy przy podpisaniu umowy.
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA.


ZAŁĄCZNIK NR 1.

Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.plTERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIEJSKO-GMINNEGO DOMU KULTURY W DZIAŁOSZYNIE
ETAP II (część druga)


Ogłoszenie nr 27541 - 2017 z dnia 2017-02-17.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA NR 27541 - 2017 Z DNIA 2017-02-17.


Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.pl
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - "Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie - ETAP II (część druga)"


Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany

Zał. nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna

Zał. nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót

Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.plDziałoszyn 07.03.2017 r.

Do Zainteresowanych

Protokół Sesji Otwarcia Ofert z dnia 07 03 2017 r.

Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.plDziałoszyn 24.03.2017 r.

Do Zainteresowanych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)


Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.pl
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIEJSKO-GMINNEGO DOMU KULTURY W DZIAŁOSZYNIE
ETAP IOgłoszenie nr 312169 - 2016 z dnia 2016-09-22 r.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA NR 312169 - 2016 Z DNIA 2016-09-22.


Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.pl
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - "Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie - ETAP I (część pierwsza)"


Zał nr 1 do SIWZ - Program funkcjonalno - użytkowy

Zał nr 2 do SIWZ - Przedmiar robót

Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.pl

Zapytania do przetargu - stolarka okienna.
Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.pl
Zapytania do przetargu - Rysunki: propozycje wizualizacji.
Elewacja boczna lewa.
Elewacja boczna prawa.
Elewacja frontowa.
Elewacja tylna.

Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.pl
Działoszyn, dn. 03.10.2016 r.
Znak: L. dz. 33/2016Do Zainteresowanych - Odpowiedź nr 2 na zapytania do przetargu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie - ETAP I (część pierwsza) - znak: L. dz. 33/2016Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.pl
Ogłoszenie nr 318298 - 2016 z dnia 2016-10-05 r.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA NR 318298 - 2016 Z DNIA 2016-10-05.


Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.pl
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zmodyfikowana

Zał nr 1 do SIWZ - Program funkcjonalno - użytkowy

Zał nr 2 do SIWZ - Przedmiar robót

Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.pl
Protokół Sesji Otwarcia Ofert z dnia 12 10 2016 r.

Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.plDziałoszyn 17.10.2016 r.

Zapytanie ofertowe

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na

pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO DOMU KULTURY
W DZIAŁOSZYNIE - ETAP I i II


Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.plDziałoszyn 19.10.2016 r.

Do Zainteresowanych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)


Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.plDziałoszyn 26.10.2016 r.

Do Zainteresowanych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego dla zadania pn.:
"Termomodernizacja budynku Miejsko - Gminnego Domu Kultury w Działoszynie" - Etap I i II


Więcej informacji: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie
tel. 43 84 13 541, kom. : 530 712 199

sekretariat@mgdkdzialoszyn.pl