Regulamin Kina w Dziaoszynie
nalecego do Sieci Maych Kin Spoecznociowych
„Kino za Rogiem”§ 1 Definicje:1. Regulamin – niniejszy dokument okrelajcy zasady prowadzenia kin nalecych do Sieci KzR;
2. Sie KzR – Sie Maych Kin Spoecznociowych „Kino za Rogiem”;
3. Kino KzR – kino zalece do Sieci Maych Kin Spoecznociowych „Kino za Rogiem”;
4. Widz – kada osoba korzystajca z usug wiadczonych przez Kino KzR;
5. Sala kinowa – sala, w ktrej odbywaj si Seanse;
6. Repertuar – wykaz Seansw, Wydarze i Transmisji na ywo odbywajcych si w Kinie KzR zawierajcy dat i godzin ich rozpoczcia;
7. Seans – projekcja filmu fabularnego, dokumentalnego, animowanego albo innego utworu audiowizualnego;
8. Wydarzenie –specjalne zaplanowane spotkanie zorganizowane przez Kino KzR;
9. Transmisja na ywo – przekaz audiowizualny w czasie rzeczywistym;
10. Bilet – dokument w formie papierowej lub elektronicznej upowaniajcy do uczestnictwa w Seansie, Wydarzeniu, Transmisji na ywo.

§ 2 Postanowienia oglne:1. Jeeli Regulamin nie stanowi inaczej, kady jego zapis dotyczcy Seansu ma zastosowanie rwnie do Wydarzenia i Transmisji na ywo realizowanej w Kinie KzR.
2. Wstp na Seans jest moliwy dla kadej osoby, z uwzgldnieniem kategorii wiekowej, dla ktrej przeznaczony jest Seans, ktr zakupi i okae wany bilet, o ile jest wymagany.
3. Zabrania si wnoszenia do Kina KzR przedmiotw albo substancji niebezpiecznych (atwopalnych, rcych, wybuchowych), alkoholu, rodkw odurzajcych oraz innych substancji psychoaktywnych.
4. Podczas Seansw filmowych zabrania si:
a. dokonywania rejestracji obrazu lub dwiku (zgodnie z ustaw z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 1994 r., Nr 24 poz. 83 z pn. zm));
b. korzystania z telefonw komrkowych, tabletw i innych urzdze w sposb zakcajcy ogldanie Seansu;
c. palenia tytoniu oraz papierosw elektronicznych;
d. zaywania rodkw odurzajcych;
e. gonego, niestosownego zachowania si, miecenia;
f. uytkowania wyposaenia Kina KzR niezgodnie z przeznaczeniem;
g. niszczenia mienia Kina KzR;
h. wprowadzania zwierzt bez zgody pracownikw Kina KzR, z wyjtkiem psw przewodnikw dla osb niewidomych i niedowidzcych.
i. W przypadku amania w/w zakazw pracownik Kina KzR ma prawo wyprosi widza z Kina KzR bez prawa do zwrotu kosztw biletu, wezwania ochrony lub Policji.

§ 3 Sprzeda, rezerwacja i zwrot biletw:


1. Rezerwacji Biletw na Seans mona dokona:
a. telefonicznie pod numerem telefonu: 43 84 13 541, 530 712 199
b. za porednictwem e-mail: kinozarogiem@mgdkdzialoszyn.pl
c. osobicie w kasie lub biurze Kina KzR
2. Rezerwacj mona anulowa telefonicznie, mailowo lub osobicie w kasie lub biurze Kina KzR. Naley poda nazwisko pod jakim rezerwacja zostaa zaoona.
3. Kasa Kina KzR czynna jest 30 min. przed kadym Seansem, zamykana 5 minut przed Seansem.
4. Zarezerwowane Bilety naley odebra najpniej 15 minut przed rozpoczciem Seansu. W przeciwnym razie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
5. Nie ma moliwoci zwrotu zakupionych Biletw po rozpoczciu Seansu. Zwrot moliwy jest najpniej na 15 minut przed Seansem.
6. W przypadku rezerwacji Sali na wybrany seans pobierana jest przedpata. Rezygnacja z seansu oraz zwrot przedpaty moliwa jest na dzie przed planowanym seansem.
7. Kasjer ma prawo odmwi zwrotu ceny Biletw z przyczyn formalnych (np. braku rodkw w kasie). W takich sytuacjach zwrot bdzie dokonany w momencie pozwalajcym na dokonanie zwrotu. Pracownik Kina KzR zobowizany jest poinformowa klienta o pierwszym moliwym terminie zwrotu ceny Biletw.
8. Nie ma moliwoci zwrotu zakupionych Biletw po rozpoczciu seansu. Zwrot moliwy jest najpniej na 30 minut przed Seansem.
9. Zwrot ceny Biletw jest moliwy tylko za okazaniem paragonu i wanego Biletu. Kasa Kina KzR jest zamykana 5 minut po rozpoczciu kadego Seansu.
10. Opiekunom grup zorganizowanych przysuguje wstp wolny. Liczba bezpatnych Biletw uzaleniona jest od liczby osb pozostajcych pod opiek jednego opiekuna:
a. grupa do 10 podopiecznych w wieku przedszkolnym – 1 opiekun;
b. grupa do 15 podopiecznych od 10 do 16 roku ycia – 1 opiekun;
c. grupa do 15 podopiecznych powyej 16 roku ycia - 1 opiekun.

11. Zakupione Bilety naley zachowa do koca trwania Seansu.
12. Kasjer moe odmwi sprzeday Biletu lub wstpu na sal w nastpujcych przypadkach:
a. pokaz Seansu nie jest moliwy, pomimo wczeniejszej deklaracji repertuarowej, z powodu awarii lub przypadkw losowych niezalenych od Kina KzR;
b. widz jest w stanie nietrzewym, pod wpywem rodkw odurzajcych lub psychoaktywnych, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraa bezpieczestwu innych osb;
c. widz nie spenia wymogu granicy wieku, od ktrej dopuszcza si uczestniczenie w Seansie;
d. widz nie spenia wymogu granicy wieku (13 rok ycia), od ktrej dopuszcza si uczestniczenie w Seansie bez opieki osoby dorosej;
e. wszystkie Bilety na seans zostay sprzedane.
13. Kasjer ma prawo odmwi przyjcia zwrotu wykupionych Biletw oraz zwrotu rodkw pieninych na zasadach okrelonych w Regulaminie w nastpujcych przypadkach:
a. widz chce zwrci Bilet po rozpoczciu Seansu z powodw nie lecych po stronie Kina KzR;
b. widz chce zwrci Bilet po czciowym udziale w Seansie.

§ Postanowienia kocowe:1. Repertuar Kina KzR dostpny jest na:
a. Stronie internetowej www.mgdkdzialoszyn.pl
b. na afiszu przed wejciem do Kina KzR;
c. na podstronie Kina KzR na portalu www.kinozarogiem.pl
d. na spoecznociowych portalach internetowych, na ktrych zamieszczana jest regularna informacja o repertuarze Kina KzR.
2. Kino KzR nie ponosi odpowiedzialnoci za ze samopoczucie widza spowodowane udziaem w Seansie.
3. Kino KzR nie ponosi odpowiedzialnoci za utrat rzeczy pozostawionych lub zagubionych przez widza w Kinie KzR.
4. Kino KzR zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru bez podania przyczyny.
5. Zakup Biletu, bezpatny udzia w Seansie jest rwnoczesnym wyraeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu.
6. Regulamin obowizuje od dnia 1 marca 2018 r.

Tutaj dostpna jest wersja PDF Regulaminu