MGDK w Działoszynie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

MGDK w Działoszynie

Deklaracja dostępności

Miejsko – Gminny Dom Kultury w Działoszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony placówki www.mgdkdzialoszyn.pl

 

  • Data publikacji strony internetowej: 2012-10-16
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik – opisy będą sukcesywnie dodawane w trakcie dalszej pracy nad implementacją nowej odsłony strony internetowej.
    • brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
    • brak mapy serwisu

Wymienionej wyżej funkcje są niedostępne ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zaktualizowano dnia 2021-08-05

W Domu Kultury przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r.

Skróty klawiaturowe

Klawisze dostępu

Przeglądarki internetowe umożliwiają przejście do odnośnika za pomocą skrótów klawiszowych zdefiniowanych na stronie, które zastępują w nawigacji potrzebę używania myszki. Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanej wersji przeglądarki internetowej.

Na stronie internetowej w lewym górnym rogu znajduje się przełącznik zmiany kontrastu i powiększania tekstu.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem do spraw dostępności strony internetowej Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Działoszynie  jest Roman Kott, adres poczty elektronicznej romankott@mgdkdzialoszyn.pl lub ogólny adres poczty elektronicznej sekretariat@mgdkdzialoszyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 84 13 541. Tą samą drogą można składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.bip.brpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej – Miejsko – Gminny Dom Kultury w Działoszynie,              ul. Narutowicza 26 A.

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzą trzy wejścia oznakowane jako A, B i C.

Wejście główne oznakowane jako „A” (od ul. Narutowicza)  jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Prowadzą do niego 4 schody o wysokości 12 cm każdy, jest podjazd dla wózków inwalidzkich oraz wózków dla dzieci. Zainstalowana została poręcz ułatwiającej poruszanie się osobom starszym. Poręcz oraz wejście oznakowane są taśmą odblaskową.

Przy wejściu przed schodami znajduje się dzwonek umożliwiający przywołanie pracownika (oznaczony kontrastowo).

Główne wejście do budynku prowadzi przez dwuskrzydłowe drzwi o szerokości 170 cm (całość), które nie posiadają funkcji automatycznej i są otwierane na zewnątrz. Przed większymi wydarzeniami otwierane są oba skrzydła drzwi.

Drugie wejście do Klubu Spotkań Filmowych oznakowane jako „B” (od ul. Narutowicza) nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Prowadzą do niego schody 4 zewnętrzne  o wysokości 16 cm, brak jest podjazdu (pochylni) dla wózków inwalidzkich oraz wózków dla dzieci i poręczy ułatwiającej poruszanie się osobom starszym. Oraz 16 schodów wewnętrznych o wysokości 12 cm, oznaczonych kontrastowo. Wejście nie posiada windy.

Wejście „B” prowadzi przez jednoskrzydłowe drzwi o szerokości 100 cm, które nie posiadają funkcji automatycznej i są otwierane na zewnątrz.

Trzecie wejście oznakowane jako „C” znajduje się od strony ul. Żurawiej. Prowadzą do niego 8 schodów. Dwa wejścia prowadzą przez jednoskrzydłowe drzwi o szerokości 110 cm, które nie posiadają funkcji automatycznej i są otwierane na zewnątrz. Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz dla wózków dla dzieci, nie ma zamontowanej odpowiedniej poręczy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 

Budynek posiada dwie kondygnacje i nie jest wyposażony w windy, schodołazy i inne urządzenia tego typu umożliwiające swobodnie i samodzielnie poruszać się między nimi osobom na wózkach. Na parterze znajduje się poprzeczny hol o szerokości 800 cm, którym można dojść do pomieszczeń biurowych, sali konferencyjno – warsztatowej, oraz z niewielką pomocą do sali widowiskowej. Na parterze znajdują się również dwie toalety. Wszystkie drzwi znajdujące się na parterze budynku mają szerokość 85 cm. Na salę konferencyjno – warsztatową prowadzą drzwi dwuskrzydłowe o szerokości łącznej 150 cm. W progu drzwi znajduje próg oznaczony kontrastowo.

Do pokoju instruktorów, gabinetu dyrektora prowadzą 4 schody oznaczone kontrastowo.

 

Sala widowiskowa:

 

Główna sala widowiskowa nie jest dostosowana dla osób ze specjalnymi potrzebami. Na sali widowiskowej brak miejsc dla osób niepełnosprawnych. Dostęp na scenę poprzez wąskie schody nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do wyższych rzędów widowni prowadza stopnie.

Podczas uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, warsztatach, zajęciach zespół MGDK w każdym momencie jest gotowy służyć wsparciem.

Dostępność parkingu:

Budynek nie posiada parkingu istnieje możliwość wyznaczenia miejsca parkingowego z tyłu budynku od ul. Żurawiej i przejście (drogą pożarową) do wejścia A.

Dostępność toalet:

W budynku mieszczą się trzy toalety: dwie w budynku głównym, oraz jedna w Klubie Spotkań filmowych, które nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia:

Brak dostosowania schodów dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia Klubu Spotkań Filmowych na piętrze nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W holu korytarza są nieznaczne progi. Wyrównanie poziomów przewidziane jest do końca września 2021 r. W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Obsługa osób słabosłyszących:

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Do MGDK można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Pracujący czworonóg może otrzymać miskę z wodą.