MGDK w Działoszynie

Działalność

MGDK w Działoszynie

Miejsko – Gminny Dom Kultury w Działoszynie jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25.10.1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U.2012, poz. 406 z późn.zm.

Miejsko – Gminny Dom Kultury został powołany na mocy uchwały XXV/131/11 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30.12.2011 z dniem 01.01.2012 r.

Zakres i cele działania przekształconej placówki określa statut MGDK, nadany mu przez Radę Miejską. Do podstawowych zadań placówki należą: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kultury, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze. Podejmowanymi przez nas działaniami, dążymy do zachowania, upowszechniania i promocji kultury, do ukształtowania postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze różnych środowisk. Nasze inicjatywy mają również na celu promocję walorów kulturalnych, historycznych i turystycznych regionu. Służy temu prowadzona na miarę naszych sił kadrowych i środków finansowych, różnorodna działalność kulturalna. Pozwala wszystkim chętnym na korzystanie z naszych zajęć oraz zapełnienie czasu wolnego.

Obecnie w MGDK działają następujące grupy i sekcje:
Zespół taneczny „Tęcza” składa się z 2 grup + grupa rytmiki (najmłodsza), liczących razem około 48 dzieci w przedziale wiekowym 4 – 12 lat.
Sekcja plastyczna i rękodzieła artystycznego – liczy około 38 osób w przedziale wiekowym 4 – 15 lat.
Grupa wokalna – liczy około 10 osób w przedziale wiekowym 5 – 13 lat.
Prowadzimy na stałe Klub Spotkań Filmowych.